Płatności i dokumenty

ksp.dziedzictwo.org.pl
 1. Od 1 września 2022 r. opłata wpisowa wynosi 360,00 zł, i jest wpłacana jednorazowo.
 2. Wysokość czesnego dla uczniów klas I – VII wynosi 360,00 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.
 3. Wysokość czesnego dla uczniów klasy VIII wynosi 432,00 zł, płatne przez 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.
 4. Czesne należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:
  Bank Spółdzielczy O/Cieszyn, nr 68 8113 0007 2001 0000 9986 0001
 5. Od dnia 01.09.2013 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo” (Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum) obowiązują następujące ulgi dla rodzeństwa w odpłatności czesnego:
  a) drugie dziecko w placówce Stowarzyszenia (szkoła podstawowa, liceum) - 50 % czesnego,
  b) trzecie dziecko w placówce Stowarzyszenia (szkoła podstawowa, liceum) - 50 % czesnego,
  c) czwarte i każde następne - bezpłatnie
 6. Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego i naukowego.
Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie - plik w formacie pdf
Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej KSP - plik w formacie pdf
Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII KSP - plik w formacie pdf