Dofinansowanie

ksp.dziedzictwo.org.pl

PProjekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
 • Wartość projektu: 141.840,63 zł
 • Dofinansowanie: 127.656,57 zł
Celem projektu jest rozwój 50 uczniów i uczennic (25K, 25M) Katolickiego Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez indywidualizację nauczania w klasach od IV do VIII i wsparcie ucznia młodszego w klasie I i IV uwzględniającą możliwości psychofizyczne uczniów i uczennic oraz dokształcanie 5 nauczycielek i nauczycieli (4K, 1M) w oparciu o potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w Kompleksowym Programie Wspomagającym w okresie od 1.09.2017 do 30.06.2019. Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 50; 25M, 25K
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 5, 1M, 4K

Wskaźniki rezultatu
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 40; 20M, 20K Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 5, 1M, 4K

W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

Zadanie 1: Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem/uczennicą. W ramach tego zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu TIK.
 • W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:
 • My się bykom nie damy – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Tropiciele – przyroda dla zdolnych
 • Włóczykije, czyli palcem po mapie – zajęcia z przyrody z elementami geografii dla zdolnych
 • English is fun – język angielski dla zdolnych
 • Język angielski dla każdego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Myślę więc gram, gram więc myślę: matematyka dla zdolnych
 • Język niemiecki dla każdego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Matma jest prosta: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Logopedia dla kl IV

Zadanie 2: Wsparcie ucznia/uczennicy młodszego kl. I. W ramach zadania przewidziano zakup programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć z logopedii.
 • W ramach zadania prowadzone będą następujące zajęcia:
 • Logopedia dla kl I
 • Wiem i rozumiem: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl I

Zadanie 3: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w. W ramach tego zadania przewidziano szkolenia dla nauczycieli:
 • Strategia Thinking Skils w nauczaniu języka angielskiego
 • Twórcze wykorzystanie narzędzi ICT na lekcji języka obcego
 • Edukacja przyrodnicza w terenie
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć lepsze wyniki w nauce matematyki
 • Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujących postawę badawczą
 • Gry i zabawy integrujące zespół